Põlva Rotary klubi liikmed on algusaastatest alates välja andnud stipendiumi ühele või kahele üliõpilasele, et toetada õpingute jätkamist kõrgkoolis.

Toetuse saamiseks kuulutatakse  välja konkurss ja oodatakse taotlusi stipendiumiks Põlvamaalt pärit üliõpilastelt, kes on jõudnud kõrgkoolis teisele kursusele.

2023/2024 AASTA STIPENDIUMI summaks on klubi määranud 1000.- ja taotlusi saab esitada kuni 9.12.2023

PÕLVA ROTARY KLUBI STIPENDIUMI STATUUT
Üldsätted
1. Käesolev statuut sätestab Põlva Rotary Klubi (edaspidi klubi) stipendiumi eesmärgi, stipendiumi(de) suuruse, taotlemise ja määramise põhimõtted.
2. Põlva Rotary Klubi stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada Põlvamaalt pärit üliõpilast/üliõpilasi kõrgkooli õpingutel.
3. Stipendium kuulutatakse välja iga aasta sügisel klubi kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu.
4. Stipendiumile saab kandideerida:
4.1. kõrgkooli üliõpilane, kes õpib vähemalt teisel kursusel.
4.2. Stipendiumi taotleja on pärit Põlvamaalt.
5. Stipendiumi ei saa taotleda ja seda ei määrata tulumaksuseaduse § 11 lg 3 p 2 nimetatud isikutele
5.1. klubi liige (ka endine klubi liige) ja tema otse- ja külgjoones sugulased (lapsed, lapselapsed, õed-vennad ja nende lapsed)
5.2. viimase 12 kuu jooksul klubile annetuse teinud isik või selle isikuga seotud tulumaksuseaduse § 8 lg 1 p 1 loetletud isik (abikaasa, elukaaslane, otse- ja külgjoones sugulased; taotleja on annetuse teinud juriidilise isiku juhtimis-või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane või juriidilise isiku osanik või aktsionär (10% osa- või aktsiakapitalist) ja teistel TMS §11 lg3 p2 alusel.
6. Stipendiumifondi suurus määratakse klubi poolt ja stipendiumi(de) suurus avaldatakse stipendiumi kuulutuses. Klubi võib määrata ühel aastal ka mitu stipendiumi.
7. Stipendium(id) määratakse ühekordselt ja makstakse välja ühe maksena stipendiaadi pangakontole. Väljamakstav stipendium on maksuvaba (tulumaksuseadus § 19 p 6).

Stipendiumi taotlemine
8. Stipendiumi vormikohane taotlus tuleb esitada stipendiumi kuulutuses märgitud tähtajaks. Stipendiumi taotluse vorm on kättesaadav klubi kodulehel
9. Stipendiumi taotluse võib esitada
9.1. üliõpilane ise;
9.2. üliõpilase eest kolmas isik (nt lapsevanem, õppeasutuse töötaja, jt)

Stipendiumi(de) määramine
10. Stipendiumi taotlused vaatab läbi klubi ja teeb oma otsuse pärast avalduste laekumise tähtaega kahe nädala jooksul.
11. Sobiva kandidaadi puudumisel võib klubi jätta stipendiumi välja andmata.
12. Stipendiumi saaja nimi avaldatakse klubi kodulehel www.polvarotary.ee

Ootame noort klubisse stipendiumi üle andmiseks ja hiljem ka tagasiside jagamiseks järgmisel aastal.

STIPENDIAAT 2022/2023
Mart Kirotar